Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst en overeenkomst tussen J’esthé BV. en de consument. De consument is een ieder die goederen en/of diensten afneemt van J’esthé BV. De consument is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit enige overeenkomst met J’esthé BV. D.m.v. het maken van een afspraak telefonisch, persoonlijk, online of per mail voor een dienst of afnemen van een product verklaart consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden. J’esthé BV heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Levering
1.1. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, zowel mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten en/of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. J’esthé BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn, Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot retour name, (schade)vergoeding en/of ontbinding.

1.2 Er wordt geen (schade)vergoeding gegeven of retour genomen als gevolg van een evt. allergische reactie van consument op bepaalde producten/diensten.

 

Afspraken
2.1 Afspraken voor behandelingen gemaakt via e-mail, telefoon dan wel persoonlijk door de consument dienen te allen tijde nagekomen te worden.

2.2 Bij verhindering dient 2 werkdagen van te voren de afspraak verzet dan wel afgezegd te worden.

2.3 Wanneer de consument zich niet houdt aan deze afspraak is J’esthé BV gerechtigd om de kosten hiervan, ter grootte van de afgesproken behandeling, in rekening te brengen aan de consument.

2.4 Indien de consument niet binnen de op de rekening (o.g.v. 2.3) vermelde termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist vanaf dat moment een verzuimrente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening van 1,5% per maand één en ander onverminderd de verder rechten die J’esthé BV heeft.

2.5 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ingangsdatum 1 juli 2012, met een minimum van € 40,–. 2.6 J’esthé BV zal alleen in noodgevallen, zoals ziekte van personeel, stroomstoring etc., de consument benaderen voor het verzetten van de afspraak. Zij zal haar uiterste best doen dit te voorkomen. Consument kan hierdoor geen recht op (schade)vergoeding maken.

 

Betaalwijze.
3.1 Betaling geschiedt door middel van contant of pin, direct na afname van de producten of de dienst.
3.2 Diensten aangegaan op afbetaling geschiedt enkel na ondertekening van een verklaring. De consument is te allen tijde verplicht deze betalingsregeling na te komen en de laatste termijn te
voldoen binnen 8 weken na ondertekening van de verklaring.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief 21% btw,( tenzij anders aangegeven 6%), onder voorbehoud van druk en typefouten.

 

Aansprakelijkheid
4.1 J’esthé BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
4.2 J’esthé BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, productadvies/huidverzorging advies, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere
tekortkomingen in informatie op de website, prijslijst of informatiefolders, zelfs niet wanneer J’esthé BV tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
4.3 J’esthé BV is niet aansprakelijk voor productfouten noch voor de daaruit voortvloeide schade, voor zover deze te wijten zijn aan haar leveranciers.
4.4 J’esthé BV is niet aansprakelijk voor gedrag/handelen van de consument in het instituut waardoor zij zichzelf leed aanbrengt.
4.5 J’esthé BV is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen. Alle eigendommen van consument brengt of laat zij op eigen verantwoording achter.
4.6 De aansprakelijkheid van J’esthe BV voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de kosten die door de consument voor het betreffende product of voor de betreffende dienst aan J’esthé BV heeft betaald.
4.7 J’esthé BV is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van de consument, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken van de
consument, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in het product of in de uitvoering van de behandeling door J’esthé BV.

 

Privacy
5.1 De door de consument afgegeven of ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor intern
gebruik,nieuwsbrieven en het sturen van een herinnering-sms van J’esthé BV. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de consument. De
gegevens zullen door J’esthé BV worden verwijderd uit het bestand wanneer de consument daar opdracht voor geeft. Dit laatste dient schriftelijk of per e-mail door de consument persoonlijk te
gebeuren, met een duidelijke vermelding van de naam, adres en het emailadres.

 

Toepasselijk recht en bevoegd rechter.
6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden zelf, is het Nederlandse recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle bovenstaande artikelen gelden eveneens voor de verkoop via de website. Voor de verkoop via de website gelden daarnaast nog de navolgende aanvullende bepalingen.

 

Levering
7.1 Op het moment dat J’esthé BV de bestelling ontvangt, wordt deze met de grootste zorg in behandeling genomen.
7.2 De artikelen van J’esthé BV zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms komt het voor dat een artikel ( tijdelijk) uitverkocht is. J’esthé BV houdt dan de bestelling aan. Als een artikel definitief is uitverkocht krijgt de consument hierover bericht.
7.3 Indien de consument bestellingen plaatst vanuit het buitenland dan zijn de verzendkosten op aanvraag.

 

Betaalwijze
8.1 Bij gebruik van Ideal wordt de bestelling binnen 24 uur verstuurd (indien voorradig) mits voor 12.00 uur besteld.
8.2 Bij vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd wanneer het bedrag op de bankrekening van J’esthé BV is bijgeschreven.
8.3 Bestelling boven de € 150,– incl. BTW zijn franco.

 

Klachten/Retourzendingen
9.1 De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling
dient hij/zij middels een email (info@jesthe.nl) binnen 2 dagen contact op te nemen met opgaaf van reden.
9.2 Geleverde voedingsmiddelen mogen niet worden teruggestuurd en hierover zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39040899.